Performing Arts

(Showing 2376 - 2400 products of 2473 products)
image
Bharatiya Sangeet ko Pandit Vishnu Narayan Bhatkha… Dr Shreekrishan Narayan Rajtanjankar Translated by Deepak Ksheersagar $ 24.00
image
Amir Khusro (Hindi) Bhola Nath Tiwari $ 13.00
image
TWO PLAYS BY ATAMJIT (No Man's Land and Songs of S… Atamjit Translated by Rana Nayar and Pankaj K Singh $ 22.00
image
Gazal Kumbh 2018 (Hindi) Ashok Rawat Edited by Dixit Dankauri $ 20.00
image
Vasansee Jirnanee (Hindi) Mahesh Alkuchvar Translated by Ramesh Mehta $ 14.00
image
Ghazal-Kumbh 2019 (Hindi) Edited by Dixit Dankauri $ 13.00
image
Nanha Eyolf (Hindi) Henrik Ibsen Translated by Astri Ghosh $ 13.00
image
Sangeet: Ek Sanskritik Virasat (Hindi) Dr Rakesh Kumar and Dr Ujjwal Singh $ 22.00
image
Prushti Sangeet Prakash (Hindi) (Rs 70 + Rs 100 fo… Sangitacharya Sw. Shri Bhagwatiprasad Premshankar Bhatt $ 18.00
image
Gandhi Virudh Gandh (Hindi) Ajit Dalvi Translated by Anuya Dalvi $ 18.00