Loading
Tantra Rahsyam (Parmhans Shri Maheshvaranand virchit) (Meenakshi Hindi Vyakkhya Sahit)
Author
Edited by Ajay Kumar Uttam
Specifications
  • year : 2018
  • language : Sanskrit and Hindi
  • binding : Hardbound