Indology

(Showing 48 - 72 products of 486 products)
image
Avinasi: A Historical Sanskrit Novel (Sanskrit Tex… Acharya Biswanarayan Shastri Translated by S Ranganatha $ 39.00
image
Bhāṭṭatantrarahasyam. The Bhā… N. S. Ramanuja Tatacharya; associate editor S. Lakshminarasimham $ 52.00
image
Bhaismiparinayacampu of Ratnakheta Dikshit (A Crit… Edited & Translation by Shankar Gopal Nene $ 25.00
image
Bhaskaleen Bharatam (Sanskrit) Dr Rani Kumari Edited by Dr Vikrant Bhaskar $ 33.00
image
Bhaskaracarya's Lilavati ( Part I and II Covering … Translated and edited by A B Padmanabha Rao $ 41.00